• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Home Žák Školní řád
Přílohy:
Stáhnot tento soubor(skolnirad.pdf)Školní řád[(.pdf)]121 Kb
Přístup k URL (http://www.sosnejdek.cz/downloads/skolnirad_dodatek040214.pdf)Dodatek ke školnímu řádu ze dne 5.2.2014 [(.pdf)]119 Kb

ŠKOLNÍ ŘÁD

 

Dodatek ke školnímu řádu ze dne 5.2.2014 (.pdf)


Střední odborná škola a střední odborné učiliště Nejdek
362 21 Nejdek, Rooseveltova 600

upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků, jejich zákonných zástupců ve škole a na akcích, které pro žáky organizuje nebo pořádá škola. Pedagogičtí pracovníci vedou žáky k dodržování pravidel školního řádu, hodnotí průběh a výsledky vzdělávání žáků (prospěch a chování), udělují pochvaly a jiná ocenění a ukládají opatření k posílení kázně žáků.
Obsahuje podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů k pedagogickým pracovníkům, upravuje provoz a vnitřní režim školy a stanoví podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Součástí tohoto řádu jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a základem ustanovení platného školského zákona a dalších školských předpisů (zejména zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č. 13/2005 Sb., a vyhlášky č. 73/2005 Sb.,ve znění pozdějších předpisů).

Č.j.: 257/2009 Účinnost od: 1.9.2009
Spisový znak: A.4 Skartační znak: A
Změny:
A. - Práva a povinnosti

I.Žák má právo :
1. Na vzdělávání a služby podle individuálních potřeb v souladu se zněním platného školského zákona, v odůvodněných případech může žák požádat o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, příp. o uvolnění zcela nebo částečně z výuky předmětu.
2. Na včasné informace o průběhu a výsledcích vzdělávání, zvláště v případě náhlého zhoršení a déletrvajících změn jeho prospěchu nebo chování při předem dohodnutých individuálních konzultacích s vyučujícími nebo třídním učitelem.
3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí jeho vzdělávání.
4. Na poradenskou pomoc školy v záležitostech vzdělávání, a to ve spolupráci s třídním učitelem-TU, učitelem odborného výcviku-UOV, výchovným poradcem-VP, případně dalšími pracovníky školy.
5. Zletilý žák má právo být volen do školské rady a třídní samosprávy.

II. Žák je povinen :
Dodržovat tento školní řád na všech pracovištích školy a při akcích pořádaných školou. Na externích pracovištích školy dodržovat předpisy platné pro jejich zaměstnance.
1. Docházet do školy podle stanoveného rozvrhu vyučování a vzdělávat se. Ve škole i při školních akcích mimo pracoviště školy vystupovat a chovat se podle zásad slušnosti a dobrého občanského soužití. Do školy chodit vždy vhodně, čistě a bez výstředností oblečen a upraven.
2. Plnit příkazy a pokyny pracovníků školy.
3. Dodržovat zákaz donášení, požívání a distribuce návykových, toxických a omamných látek (cigarety, alkohol, drogy) ve škole a při akcích pořádaných či organizovaných školou.
4. Při vyučování nepoužívat mobilní telefon, v době vyučování je telefon vypnutý a odložený.
5. Dodržovat hygienické předpisy, nařízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s nimiž jsou žáci seznámeni. Respektovat pokyny vyučujících v jednotlivých předmětech, zvláště tělesné výchově, odborném výcviku a laboratorních pracích. Při příchodu do šatny se přezout,
odložit svrchní oděv a na pracovišti a v učebně být nejpozději 5 minut před výukou.
6. Neopouštět svévolně v průběhu vyučování, bez povolení vyučujícího nebo třídního učitele nebo pedagogického dozoru, budovu školy a místo pracoviště. V případě odchodu k lékaři apod. se žák omluví z vyučovací hodiny a odchod oznámí třídnímu učiteli, kterému předá do tří dnů lékařské potvrzení (o ošetření či nemoci).

III. Zletilý žák je kromě práv a povinností uvedených v kap. I. a II. dále povinen :
1. Informovat třídního učitele o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh jeho studia.
2. Informovat pracovnici personálního oddělení žáků o změně adresy trvalého bydliště, o změně osoby, která vůči němu plní vyživovací povinnost.
3. Nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti ve vyučování dokládat písemné omluvenky absence třídnímu učiteli, učiteli odborného výcviku, instruktoru odborného výcviku. Při větší četnosti absence ve vyučování - na pokyn třídního učitele, učitele odborného výcviku, instruktora odborného výcviku - dokládat důvody absence úředními omluvenkami (lékař, úřady apod.).
4. V případě předem známé nepřítomnosti ve vyučování žádat písemně v dostatečném předstihu třídního učitele, učitele odborného výcviku či ředitele školy o povolení k uvolnění z výuky a doložit důvod.
5. Předkládat personálnímu oddělení školy data a údaje do školní matriky, která jsou podstatná pro průběh studia, a aktuálně informovat o jejich změnách.
6. Na vyzvání pověřeného pracovníka školy se osobně zúčastnit projednání závažných záležitostí, týkajících se jeho vzdělávání.

IV. Zákonný zástupce nezletilého žáka a osoba plnící vyživovací povinnost ke zletilému žákovi
mají právo :

1. Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka.
2. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání žáka.
3. Na informace od třídního učitele,vyučujícího a výchovného poradce, na poradenskou pomoc školy v záležitostech, týkajících se vzdělávání žáka podle školského zákona. ZZ nezletilého žáka má právo být volen do školské rady.

V. Zákonný zástupce nezletilého žáka má povinnost :
1. Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti a zdravotních obtížích žáka. Předkládat škole data a údaje do školní matriky, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání žáka nebo jeho bezpečnost, a informovat o aktuálních změnách v těchto údajích podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona např. neodkladně informovat školu o změně adresy trvalého bydliště.
2. Zajistit, aby žák řádně docházel do školy a byl dostatečně vybaven a připraven na vyučování.
3. Zajistit přiměřenou domácí přípravu žáka na vyučování.
4. Pravdivě písemně dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování, nejdéle do tří kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti ve vyučování. Při větší četnosti absence ve výuce, na pokyn třídního učitele, učitele odborného výcviku, instruktora OV, dokládat nepřítomnost ve výuce úředními omluvenkami (lékař, úřady apod). Po ukončení absence žák třídnímu učiteli nebo UOV neodkladně předkládá písemnou omluvenku. Pedagogičtí pracovníci se o tom vzájemně informují prostřednictvím ZŘPV.
5. V případě předem známé nepřítomnosti žáka ve výuce žádat písemně s uvedením důvodu a s dostatečným předstihem třídního učitele, učitele odborného výcviku či ředitele školy o uvolnění žáka z vyučování. Na období delší jednoho dne uvolňuje ředitel školy.
6. Na vyzvání školy se osobně společně se žákem zúčastnit projednávání závažných záležitostí, týkajících se vzdělávání žáka, pokud není zbaven rodičovských práv a plní vyživovací povinnost.

B. - Zásady chování, výchovná opatření a změny v průběhu vzdělávání.
1. Ve školní budově, na akcích pořádaných školou a na pracovištích OV:
1.1. Pedagogický pracovník vykonávající dohled odpovídá mj. za chování žáků v době 15 minut před zahájením výuky, o přestávkách mezi vyučovacími hodinami a po skončení vyučování do opuštění budovy školy či odloučeného pracoviště žáky.
1.2. Ve vyučovací hodině odpovídá za chování žáků, a to od začátku do konce vyučovací hodiny U nebo UOV, během výuky neopouští učebnu a pracoviště OV, odpovědnost nepřenáší na třídní službu. Vyučující uvolňuje žáka z výuky pouze ve výjimečných případech např.z důvodu náhlé nevolnosti či lékařského ošetření apod., je-li informován zákonný zástupce žáka a TU. Totéž platí o UOV ve vyučovací směně.
1.3. Žák v průběhu vyučování nesmí opustit budovu školy nebo pracoviště a to ani v případě tzv.volných hodin mezi vyučováním.Dohled je zajišťován určeným pedagogickým pracovníkem.
1.4. Uvolnění nezletilého žáka z výuky je možné pouze tehdy, převezme-li za žáka prokazatelně odpovědnost zákonný zástupce.
1.5. Uvolňování celé třídy nebo skupiny během vyučování, a to na všech pracovištích školy rozhoduje předem prostřednictvím vedoucího pracoviště a ZŘTV, ZŘPV ředitel školy.

2. Při školních akcích:
2.1. U školních akcí pověřený pedagogický pracovník vyhotoví s předstihem písemné POZ akce, obsahující mj.: místo, čas zahájení či ukončení akce, prokazatelné poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví účastníků ( oproti jejich podpisům).

3. Při tělesné výchově:
3.1. Při výuce TV mimo objekt školy odpovídá vyučující za žáky od doby opuštění školní
budovy, včetně přesunů, až do přestávky před další vyučovací hodinou. Dbá na bezpečnost
a zdraví žáků v souladu s ustanoveními školního řádu o bezpečnosti a ochraně zdraví při
stanovení povoleného a zakázaného vybavení žáků při cvičení.
3.2. Žáka uvolněného „zcela“ z TV lze uvolnit z výuky pouze tehdy, je-li prokazatelně
informován zákonný zástupce a potvrdil-li svůj souhlas písemně (rodič, zletilý žák tak
během výuky přebírá zodpovědnost) a je-li TV vyučována v posledních či počátečních
hodinách. Na vysvědčení je uvedeno „uvolněn“. Žák uvolněný „částečně“ z TV se
zúčastňuje TV a lékařem stanovených aktivit.
3.3. O uvolnění z TV žák (ZZ) žádá do l měsíce od zahájení pololetí. Do 14 dnů po změně
zdravotního stavu je žák povinen informovat vyučujícího TV.

4. Nepřítomnost žáků ve VP ( absence )
4.1. Sledování absence žáka:
4.1.1. Žák je povinen účastnit se vyučování od prvního dne nástupu ke vzdělávání až do
jeho ukončení dle platného rozvrhu hodin výuky nebo odborného výcviku. TU,
vyučující předmětů a UOV absenci žáka denně evidují písemně i elektronicky v třídní
knize a databázi Škola On-line souběžně s výsledky vzdělávání. Všichni pedagogičtí
pracovníci tyto údaje sledují, evidují a vyhodnocují. Bezodkladně navrhují výchovná
opatření a vedou žáky ke zlepšení docházky, spolupracují s učiteli, se zákonnými
zástupci žáků, zletilými žáky a výchovným poradcem. Při náhlém zhoršení prospěchu
vyučující předmětu včas informuje žáka a jeho zákonného zástupce prostřednictvím
databáze a TU.
4.1.2. Na prevenci záškoláctví se podílí TU a UOV, kteří údaje o absenci a (omluvenky,
propustky) evidují. Záškoláctví neodkladně řeší se zákonným zástupcem (dále jen ZZ)
nezletilého žáka a se zletilým žákem, v součinnosti s osobou plnící vůči němu
vyživovací povinnost (dále jen OPVP), a s výchovným poradcem.
4.1.3. Při zvýšené neomluvené i omluvené absenci žáka ve výuce ověřuje TU a UOV
věrohodnost omluvenek, případně informuje výchovného poradce (dále jen VP), který
tyto údaje vyhodnocuje pro účely prevence záškoláctví a posílení výchovného vlivu.
4.2. Omlouvání nepřítomnosti:
Nemůže-li se žák dostavit do výuky z důvodu předem známého, požádá písemně

zákonný zástupce (zletilý žák), dostatečně včas před vyučováním o uvolnění z výuky.
Žák je povinen si doplnit učivo.
4.2.1. O uvolnění žáka rozhoduje :
V rozsahu jedné vyučovací hodiny vyučující, TU, UOV, instruktor OV.
V rozsahu jednoho vyučovacího dne TU, UOV pro učební obory- VOP, na
individuálním pracovišti instruktor OV
V rozsahu dvou dnů prostřednictvím vedoucího úseku TV, PV
ředitel školy
V rozsahu delším než dva dny ředitel školy
4.2.2. Uvolnění žáka na více než jeden den bude předem projednáno s TU a ZŘTV, v OV
s UOV, VOP a ZŘPV. Důvody pro uvolnění musí být dostatečně průkazné a závažné.
4.2.3. Nepřítomnost žáka z důvodu nepředvídatelného: zákonný zástupce (zletilý žák, u
ubytovaných žáků vychovatel) je povinen oznámit důvod a délku nepřítomnosti
nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka ve vyučování
třídnímu učiteli nebo UOV. V odůvodněných případech lze omluvu ZZ přijmout
telefonicky v kanceláři školy na tel. č. 353 825 353, 353 825 354, kde bude
zaznamenána.
4.2.4. TU, UOV omluví absenci žáka na základě prokazatelného podkladu o jeho
nepřítomnosti ve výuce (věrohodná omluvenka vystavená ZZ, úřední potvrzení apod.).
Omluvenka, kterou žák neodkladně předkládá TU, UOV po nástupu do vyučování je
zapsána v omluvném listě studijního průkazu nebo žákovské knížky a potvrzena
zákonným zástupcem.
4.2.5. Žák je hodnocen v klasifikačním období, učitel teorie a UOV stanoví pro svůj
předmět na jeho začátku podmínky, za kterých již nebude žák v předmětu v daném
období klasifikován. Spodní hranice počtu známek jsou tři. Učitel o těchto podmínkách
žáky a ZZ na začátku klasifikačního období prokazatelně informuje.
4.3. Neomluvená absence :
4.3.1. TU, UOV je povinen průběžně sledovat, evidovat a hodnotit omluvenou a
neomluvenou absenci žáka na svém úseku, jednat se ZZ žáka a neodkladně navrhovat,
udělovat a ukládat výchovná opatření.
4.3.2. Nedostaví-li se žák do výuky, informuje TU, UOV druhý úsek, kde je absence žáka
dále sledována. Dosáhne-li absence žáka v souhrnu na obou úsecích pěti po sobě
následujících dnů a jeho nepřítomnost není prokazatelně omluvena, předá úsek, kde
bylo dovršeno 5 dnů absence, k podpisu řediteli školy dopis, aby se žák dostavil do
výuky nebo prokazatelně doložil důvod nepřítomnosti s upozorněním, že jinak bude
žák posuzován, jako by studia zanechal.
4.3.3. Jestliže žák do deseti kalendářních dnů od doručení výzvy :
· Nenastoupí do výuky, ani nedoloží prokazatelně důvod absence, je mu ukončeno
studium k datu posledního dne desetidenní lhůty.
· Nenastoupí do výuky a doloží prokazatelně důvod absence, pak úseky evidují
jeho další absenci ve výuce a použijí případný postup podle odst. 4.3.1.

· Nastoupí do výuky a absenci neomluví, pak TU zhodnotí výši této absence na
obou úsecích a navrhne neodkladně příslušné výchovné opatření.
4.3.4. Rozsah neomluvené absence žáka ve výuce
4.3.4.1.V počtu 1 až 20 hodin neodkladně řeší třídní učitel a UOV průběžnými nižšími
výchovnými opatřeními (napomenutí TU, napomenutí UOV, důtka TU, důtka
UOV, která oznamují zákonnému zástupci zápisem do studijního průkazu a
žákovské knížky písemně prostřednictvím doručovací služby.
4.3.4.2.V rozsahu 20 až 60 hodin neodkladně řeší TU, UOV se ZZ nezletilého žáka za
přítomnosti tohoto žáka, nebo se zletilým žákem formou pohovoru v součinnosti
OPVP. Pozvánka k jednání bude zaslána doporučeným dopisem. Je proveden
zápis z jednání o neomluvené nepřítomnosti žáka ve výuce s návrhem na
výchovné opatření (min. návrh na důtku ŘŠ, max. návrh na podmíněné
vyloučení). UOV, nebo instruktor OV prostřednictvím ZŘPV absenci průběžně a
neodkladně nahlašuje TU a výchovnému poradci.Třídní učitel průběžně eviduje
neomluvenou absenci v součtu obou úseků.
4.3.4.3.Dosáhne-li neomluvená absence v součtu úseků TV a PV více než 60 hodin,
informuje třídní učitel neprodleně výchovného poradce a vyvolá neprodleně
schůzku se zákonným zástupcem žáka nebo zletilým žákem s cílem zjištění
důvodu absence, připraví také podklady k návrhu na podmíněné vyloučení,
případně vyloučení žáka ze studia.
5. Výchovná opatření
5.1. Rámcová kriteria a kompetence k udělení výchovných opatření :
Před pedagogickou radou sjednotí TU, UOV, svá stanoviska a opatření. Na pedagogické radě
oznamuje a navrhuje výchovná opatření i za úsek OV třídní učitel. Jejich udělení a ukládání se
zaznamenává do dokumentace školy. Je proto požadována součinnost vyučujících s třídními
učiteli, dále součinnost třídních učitelů s UOV a výchovným poradcem. Účinnost výchovných
opatření je průběžně vyhodnocována TU a výchovným poradcem. Pokud se ukážou jako
neúčinná, následuje vyšší stupeň výchovného opatření. Zpravidla předcházejí hodnocení
známkou z chování. Při zaviněném porušení povinností stanovených školním řádem o
napomenutí a důtce rozhoduje TU i UOV a udělení neprodleně oznámí řediteli školy, důtku
ředitele školy uděluje ředitel školy. Ředitel školy, třídní učitel nebo učitel odborného výcviku
neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a
jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a zákonnému zástupci nezletilého žáka..
Výchovná opatření se vzájemně nevylučují (např. možno udělit pochvalu T U a napomenutí U
OV, nebo naopak).
Všechna uvedená výchovná opatření (s výjimkou lhůty u podmíněného vyloučení) se ve své
přípravě i konečném rozhodnutí se nepřevádí do dalšího klasifikačního období.
5.2. Stupně výchovných opatření:
Pochvala T U, pochvala U OV, :
např. za příkladný přístup k plnění studijních povinností, za velmi dobrý prospěch, za
nadstandardní činnost pro školu, za významný individuální pokrok.
Uděluje TU, UOV, každý na svém úseku.
Pochvala ředitele školy :
např. za dlouhodobě vynikající prospěch, za činnosti přesahující rámec jednoho úseku,
za úspěšnou reprezentaci školy apod.

Uděluje ředitel školy na písemný návrh TU v součinnosti s UOV nebo vychovatelem.
Napomenutí TU, napomenutí UOV
Např. za počáteční drobné porušení povinností a zákazů stanovených školním řádem.
Uděluje TU, UOV. Do výše 7 hod. NA.
Důtka TU, důtka UOV
Např. za opakující se zaviněná drobná porušení ŠŘ po udělení napomenutí, za
jednorázové porušení ŠŘ méně závažného charakteru, za neomluvenou absenci od 8 do
výše 20 hod.NA apod.
Uděluje TU, UOV.
Důtka ředitele školy :
Za opakující se zaviněná závažnější porušení ŠŘ po udělení nižších výchovných
opatření, napomenutí a důtek, či jednorázové porušení ŠŘ závažnějšího charakteru. Do
35 hod. NA.
Navrhuje TU, v součinnosti s UOV a výchovným poradcem, po předložení podkladů
uděluje ředitel školy.
Podmíněné vyloučení ze studia :
Za opakované zaviněné méně závažné porušení školního řádu po udělení výše
uvedených výchovných opatření, nebo za jednorázové zvláště závažné porušení kázně
(např. verbální napadení zaměstnance školy, hrubé verbální, nebo fyzické napadení žáka,
donáška, distribuce či požití alkoholu, kouření, donáška, distribuce či požití drogy,
omamné látky, psychické a fyzické týrání, kyberšikana, hrubé poškození majetku školy,
nad 60 hodin neomluvené absence apod. ).
Návrh TU v součinnosti s UOV a výchovným poradcem předkládá TU řediteli pro
rozhodnutí o zahájení správního řízení s těmito podklady :
· stanovení délky zkušební doby.
· stručný popis přestupků s přesným vyznačením částí, ve kterých byl porušen
školní řád
· prokazatelné doložení udělení předchozích kázeňských opatření, pokud byla žáku
ukládána
· prokazatelné podklady z jednání se zákonným zástupcem za přítomnosti žáka
(zletilým žákem ), minimálně zvací dopisy, případné další doplňující podklady a
výpovědi žáků.
· správní řízení zahajuje ředitel školy. Veškeré výše uvedené podklady pro
rozhodnutí ředitele musí být předloženy ve stejnopisu-(originálu).
Lhůta pro trvání podmíněného vyloučení je max. 1 kalendářní rok. Tato lhůta může být
prodloužena do dalšího klasifikačního období, případně do dalšího kalendářního roku.

Vyloučení žáka ze školy
Za opakované závažnější porušení školního řádu ve zkušební době podmíněného
vyloučení ze školy nebo za jednorázový zvláště hrubý, či mimořádně závažné porušení
školního řádu, např. kyberšikana, dealerství drog a omamných látek v areálech pracovišť
školy po nahlášení a prokázání policií, těžší formy šikany, hrubé verbální, či fyzické
napadení spolužáka nebo dospělé osoby v prostorách pracoviště školy, krádež, závažné
porušení předpisů hygienických, BOZ.
Žák přestává být žákem školy v den následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o
vyloučení ze školy. Proto je do tohoto dne žákem školy a jeho docházka je evidována.
To znamená, že žák přestává být žákem školy dnem po dni uplynutí odvolací lhůty k
vyloučení ze školy, za předpokladu že v odvolací lhůtě nedojde k odvolání proti tomuto
rozhodnutí. Žák je v případě odvolání řádným žákem školy až do dne vyřízení tohoto
odvolání ředitelem školy nebo orgánem II. stupně. Ředitel školy o této skutečnosti
uvědomí písemně zákonného zástupce (zletilého žáka).
6. Údaje do katalogového listu žáka zapisuje a podepisuje ten pedagogický pracovník, který udílí
výchovné opatření nebo v zastoupení TU. Kázeňská opatření udělována ředitelem školy
zapisuje třídní učitel. Absence žáků se v klasifikačním období eviduje a vyhodnocuje průběžně.
7. Povinnosti uvedené v odstavcích 4.3., 5, 6. plní pro žáky na externích pracovištích OV ZŘPV.
8. Ředitel školy může umožnit sociálně znevýhodněnému, zdravotně postiženému nebo zdravotně
znevýhodněnému žáku vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, jehož součástí jsou
termíny pro přípravu a vykonání zkoušek.
9. Při vyučování se žák věnuje práci ve vyučovacím předmětu a svým jednáním neruší spolužáky.
10. Vstup žáků do odborných učeben může povolit jen oprávněný vyučující.
11. Žáci se k zaměstnancům školy a k sobě navzájem chovají slušně a korektně, jsou ohleduplní a
totéž vyžadují od ostatních. Morální povinností žáka je pomáhat ostatním, především slabším a
mladším, projevovat úctu ke starším a k ženám.
Upřesňující konkretizace je dále v pravidlech hodnocení - příloze školního řádu.
C. - Provoz a vnitřní režim pracovišť školy
1. Soukromé návštěvy žáků ve škole jsou povoleny jen v mimořádně důležitých případech; vždy
po předchozí domluvě a nahlášení v kanceláři školy.
2. Žáci mají zakázáno vpouštět do budovy cizí osoby.
3. Soukromý notebook, s napájením z vlastního akumulátoru, žák používá s vypnutým zvukem
pouze ke školní práci podle pokynů vyučujícího na vlastní riziko a zodpovědnost.
4. Škola nenese za případné poškození, krádež nebo ztrátu soukromého notebooku zodpovědnost.
5. Dohled nad žáky je vykonáván o přestávkách mezi vyučovacími hodinami.
6. Rozvrh hodin a přestávky-teoretická výuka:7,00-7,45 / 8,00-8,45 / 8,50-9,35 / 9,45-10,30 /
10,50-11,35 / 11,45-12,30 / 12,40-13,25 / 13,30-14,15 / 14,20-15,05/15,10-16,55/. Nejvyšší
počet hodin bez polední přestávky je 7 hodin v teoretickém vyučování. Potom následuje
přestávka na oběd.
-odborný výcvik: 7,00-10,00 / 10,00-10,30-přestávka / 10,30-13,30/
7. Pokud vyučující nepřijde do učebny do 10 min. po zazvonění, služba třídy to oznámí zástupci
ředitele nebo řediteli školy nebo v kanceláři školy.
8. Při školních akcích konaných mimo budovu, kde škola poskytuje vzdělávání, zajišťuje pověřený
vyučující dohled po celou dobu pobytu žáků, a to na předem určeném místě 15 min. před
konáním a po skončení akce.
9. V mimořádných případech může ředitel školy povolit (na žádost zákonného zástupce) změnu
příchodu a odchodu žáka na vyučování (špatné spojení u dojíždějících žáků), či z vyučování,
tyto výjimky eviduje třídní učitel v třídní knize zapsáním času .
Upřesňující konkretizace jsou v provozních řádech pracovišť školy.
D. – Zacházení s majetkem školy ze strany žáků
1. Žáci zacházejí co nejšetrněji se školním, vlastním i cizím majetkem. Udržují používaný majetek
školy jej v provozním stavu, nepoškozují a neničí jej. Všichni žáci se společně podílejí na
udržování čistoty učeben. V případě zjištění prokazatelného úmyslného poškození inventáře a
malby učebny, se viník bude finančně podílet na úhradě nákladů za opravy.
2. Po skončení výuky žáci uklidí pracovní místo a uloží židle na lavice.
3. Žákům se nedoporučuje nosit do školy ani na pracoviště školy větší množství peněz, cenné
předměty, ani ostatní věci nesouvisející s vyučováním. Pojištění proti znehodnocení a proti
ztrátě se vztahuje pouze na oblečení, obuv a učební pomůcky. V případě krádeže nebo ztráty
osobních věcí z uzavřených a zamčených prostor je nutno neprodleně informovat třídního
učitele a podle výše předpokládané škody oddělení Policie ČR.
Konkretizace jsou v provozních řádech pracovišť školy.
E. - BOZ žáků, hygiena, prevence před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace,
psychického a fyzického násilí
1. Škola jako organizace má odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví žáků v době jejich
vzdělávání ve škole do doby jeho ukončení :
· V objektu školy a na pracovišti, kde probíhá odborný výcvik.
· Při školních akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, oznámí
oprávněný vyučující žákům a zástupcům žáků místo a čas konání akce nejméně l den
předem.
· V době mimo dobu vzdělávání škola za bezpečnost, ochranu zdraví a za chování žáků
nezodpovídá.
· Doba nástupu žáků k vyučování do jeho ukončení je dána rozvrhem. Při školních akcích
písemným pedagogicko- organizačním zajištěním (dále jen POZ).


Třídní učitel (dále jen TU), učitel odborného výcviku (dále jen UOV) provádí poučení žáků o
pravidlech bezpečného chování každoročně, podle potřeby i opakovaně několikrát během
školního roku. Zvláště před prázdninami. Zápis o poučení žáků poznačí vyučující do
dokumentace školy (třídní kniha, deník odborného výcviku). Pokud někteří žáci v den poučení
chybí, musí být s nimi poučení provedeno dodatečně prokazatelným způsobem.
2. Ve vzdělávání zajišťovaném školou na externích pracovištích prostřednictvím „Smlouvy o
uskutečnění praktického vyučování žáka“ přebírá odpovědnost za BOZ žáků statutární orgán
externího pracoviště a jím pověřený pracovník.
3. V případě vyšetřování žáka policií, nebo správním orgánem za přestupek nebo trestný čin
spáchaný ve škole lze uplatnit výchovná opatření až po ukončení tohoto šetření a předání
prokazatelných podkladů škole (presumpce neviny).
4. Odpovědnost nezletilého upravuje § 422 Občanského zákoníku. Žák školy je odpovědný za
následky svého chování s dopadem na případnou náhradu hmotné a nehmotné škody.
Pracovník, který je povinen vykonávat dohled nad žáky, se zprostí odpovědnosti, jestliže
prokáže, že náležitý dohled nezanedbal (určený pedagogický dozor, TU, UOV, vychovatel,
případně jiná pověřená osoba).
5. V rámci vyučování žáci používají dopravních prostředků určených vyučujícím. Osobní
motorová vozidla při vyučování a o přestávkách žáci nesmějí používat, parkují s nimi mimo
prostory školy.
6. Podvody, krádeže, hrubé a vulgární výrazy jsou nepřípustnými projevy chování. Žák má právo
na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením a před sociálně
patologickými jevy.
7. Žák se vyvaruje sociálně patologických jevů, projevů diskriminace, nepřátelství a násilí. Je
zakázáno vstupovat na pracoviště školy pod vlivem omamných a návykových látek.
8. Jestliže má pracovník školy důvodné podezření, že ve škole došlo k distribuci omamné a
psychotropní látky, musí o této skutečnosti škola bezodkladně vyrozumět místně příslušné
oddělení Policie ČR, protože se jedná o podezření ze spáchání trestného činu. Jestliže se tohoto
jednání dopustila osoba mladší 18 let nebo bylo namířeno proti osobě mladší 18 let, vyrozumí
škola také zákonného zástupce a orgán sociálně právní ochrany obce.
9. Žáci neotvírají okna o přestávce bez povolení učitele a nevyklánějí se ven.
10. Zhorší-li zdravotní stav žáka a při úrazu ve vyučování, nelze jej samotného poslat k lékaři a to
ani v doprovodu nezletilého žáka. Případ je nutno nahlásit vedoucímu pracoviště, případně
pedagogickému dozoru, který zajistí informování zákonného zástupce a podle závažnosti první
pomoc nebo lékařské ošetření. Každé poranění se zapisuje neodkladně do knihy úrazů.
Upřesňující konkretizace je v provozních řádech pracovišť školy.
F. – Závěrečná ustanovení
1. Tento školní řád je zpracován jako konkretizace příslušných školských právních předpisů na
podmínky školy.

2. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a provozní řády jednotlivých pracovišť školy
jsou nedílnou součástí tohoto školního řádu.
3. Neuvedené záležitosti v tomto školním řádu se řídí příslušnými vyššími právními předpisy a
normami.
4. Školní řád bude zveřejněn na přístupném místě školy a na jednotlivých pracovištích školy.
5. Se školním řádem prokazatelně seznámí pracovníky školy vedoucí jednotlivých úseků a vedoucí
odloučených pracovišť školy.
6. Třídní učitelé seznámí žáky s obsahem školního řádu prokazatelným způsobem, zákonné
zástupce žáků seznámí s vydáním a obsahem školního řádu.
7. Tento školní řád je platný s účinností od 1.září 2009 a ruší všechny dosavadní směrnice školy
vztahující se k dané oblasti.
V Nejdku, dne 31.srpna 2009 ředitel školy Mgr.Dvořáček Josef v.r.
Přílohy: Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.
Provozní řády pracovišť školy.
Seznam zkratek: OPVP - osoba plnící vyživovací povinnost
OV - odborný výcvik
ŠŘ - školní řád
TU - třídní učitel
U - učitel
UOV - učitel odborného výcviku
VOP - vedoucí učitel odloučeného pracoviště
ZŘ TV - zást. ředitele pro teoretickou výuku
ZŘ PV - zást. ředitele pro praktickou výuku
ZZ - zákonný zástupce

 


Zpět
| Nahoru

 

Interní sekce

Přihlášení

    

Aktivity školy

Aktuálně ...

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
2017/2018

pondělí 4. září 2017


KONTAKTY | NABÍZÍME VÁM ... | VIDEA ŠKOLY ...ŽIVÝ KRAJ

Škola interaktivněŠKOLNÍ EMAILOVÁ SCHRÁNKA POŠTA
Ulti Clocks content

Anketa

Jaký zdroj informací o škole Vás nejvíce oslovuje?