• Zvětšit velikost písma
 • Výchozí velikost písma
 • Zmenšit velikost písma

Home Projekty PROJEKT REGION
Přílohy:
Stáhnot tento soubor(Region.doc)Region [Budování ekostezek nebo ekokoutků]166 Kb

REGION

Cíl aktivity:

 

1. vytvořit a pilotně ověřit jeden z nástrojů výuky průřezového tématu Environmentální výchovy,

2. stimulace k odpovědnému ekologickému vnímání a myšlení žáků základních a středních škol s důrazem na hodnotovou a postojovou složku environmentální výchovy směrem k místnímu regionu.

 

Co akcentovat:

 • souvislost života člověka a jeho prostředí
 • vztahy v biosféře – komplexní systém
 • lidská činnost – významný činitel ve vývoji
 • dynamika těchto vztahů – nutnost udržitelného rozvoje
 • souvislost mezi globálními problémy a lokálním jednáním
 • odpovědnost jedince
 • objektivnost, závažnost informací o ŽP

 

Témata: pro budování ekostezek či ekokoutků obecně vycházejí z RVP, zjednodušeně je dělíme do skupin:

 

Voda

Ovzduší

Půda

Přírodní ekosystémy

Přírodní zdroje, průmysl a těžba

Zemědělství a lesnictví

Doprava

Odpady

Kulturní krajina, sídla

Přeměna krajiny a rekultivace

Ochrana krajiny a památek, Ochrana rostlin a živočichů

 

 

Termín zahájení prací: 1. září 2010

Termín ukončení prací: 30. 6. 2011

Návrh postupu prací:

 1. Stanovení tématu ekostezky nebo ekokoutku – vycházíme z RVP (viz příloha), ŠVP a z konzultací s kolegy, z potřeb a možností školy
 2. Stručný popis cílového stavu – obsah, formy práce, stanoviště…
 3. Stanovení formy zapojení žáků do budování ekostezky nebo ekokoutku
 4. Oslovení spolupracujících kolegů, rodičů, případně sponzorů
 5. Určení, jak budou ekostezky nebo ekokoutky využívány po jejich vybudování
 6. Vytvoření harmonogramu postupu prací
 7. Personální a materiální zabezpečení
 8. Motivace žáků k zapojení do aktivity
 9. Vlastní budování ekostezky nebo ekokoutku
 10. Vytvoření pracovních listů pro žáky
 11. Vytvoření metodických pokynů pro kolegy
 12. Propagace ekostezky nebo ekokoutku

 

 

Poznámky:

 1. Nedoporučujeme pouze izolovaný přístup k naplnění aktivity, např. nákup akvária a živočicha, pokud tento krok není součástí celkové koncepce environmentální výchovy.
 2. Při budování ekostezek je možné pouze určit jednotlivá stanoviště bez jejich trvalého označení. Mohou tedy vznikat přenosné panely s informacemi, které po skončení výuky budou uloženy ve škole, a pracovní listy pro žáky.

Dokladování postupu prací:

Každou školu prosíme o zaslání 2 zpráv o postupu prací a vyplněného dotazníku:

 1. do 10. září 2010 – vrátit vyplněný dotazník na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 2. 2. do 10. prosince 2010 – odeslat průběžnou zprávu. (Formulář zašleme v dostatečném předstihu.)
 3. 3. do 30. června 2011 – odeslat závěrečnou zprávu. (Formulář zašleme v dostatečném předstihu.)

Součástí průběžné i závěrečné zprávy bude fotodokumentace, zachycující postup prací i konečný výsledek a další výstupy – například pracovní listy. Po skončení této aktivity bude zveřejněna na webových stránkách metodika, v níž budou zachyceny zkušenosti s budováním ekostezek nebo ekokoutků, s jejich využíváním, příklady pracovních listů apod., a stane se tak možnou inspirací pro další školy.

 

Náměty pro budování ekostezek (ekokoutků), jež jsme získali při červnových rozhovorech ve spolupracujících školách:

 1. Ekostezky zaměřené na krajinné celky
 2. Ekostezky zaměřené obecně na ochranu přírody, rostlin, živočichů
 3. Ekostezky zaměřené na stromy, křoviny
 4. Ekostezky zaměřené na ptáky, savce …
 5. Pěstování rostlinných kultur ve školní zahradě
 6. Arboretum, školní les
 7. Třídění a recyklace odpadů
 8. Ptačí budky – ptáci v okolí naší školy
 9. Budování ekozahrady (bylinková zahrada)

10.  Botanická zahrádka (skleník)

11.  Zookoutek  (chov exotických plazů, akvaristika)

12.  Chov ovcí

13.  Kompostování

14.  Počasí – obsluha meteorologické stanice

15.  Ekoučebna v přírodě

16.  Ekokoutek jako informační centrum k pořádání školních projektů (Den Země, Den stromu, Den vody…)

17.  Život v potoce – pracovní listy

18.  Šetrná turistika

19.  Společenství rostlinstva a živočichů

20.  Stromy v zámeckém parku – pracovní listy

21.  Sluneční hodiny

22.  Frekvence dopravy, znečištění

23.  Výskyt bolševníku a křídlatky

24.  Herbáře

25.  Hmatárium,

26.  Čichárium

27.  Lesní jezírko

28.  Lesní telefon

29.  Výzkum půdního profilu

30.  Situování ročního období v interiéru

 

Školy zapojené do projektu

 

Střední školy

1)     Střední odborná škola, Litvínov – Hamr

2)     Gymnázium T.G.M. Litvínov

3)     SOŠ pro ochranu a obnovu životního prostředí – Schola Humanitas Litvínov

4)     Střední škola obchodu a služeb, Ústí nad Labem, Keplerova 7, příspěvková organizace

5)     Střední lesnická škola a střední odborná škola sociální Šluknov

6)     GSOŠ Klášterec nad Ohří

7)     Gymnázium Roudnice nad Labem

8)     Soukromé střední odborné učiliště INDUSTRIA, s.r.o. Litoměřice

9)     Gymnázium Duchcov, Masarykova 12, p.o.

10)  Střední škola zemědělská a ekologická Žatec

11)  Střední průmyslová škola strojní a dopravní, Děčín

12)  Střední škola diplomacie a veřejné správy s.r.o., Most

13)  Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary

14)  SOŠ a SOU Nejdek, Rooseveltova 600

 

Základní školy

15)  Základní škola, Most, Svážná 2342, příspěvková organizace

16)  Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace

17)  Základní škola a Mateřská škola Litvínov, Ruská 2059

18)  Základní škola Meziboří

19)  Sportovní soukromá základní škola s.r.o.

20)  7. Základní škola Jakuba Arbese

21)  ZUŠ Moskevská 13, Most, příspěvková organizace

22)  Základní škola a Mateřská  škola  Braňany

23)  Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace

24)  Základní škola speciální a Mateřská škola, Ústí nad Labem, Pod Parkem 2788, příspěvková organizace

25)  ZŠ Anežky České, Ústí nad Labem

26)  ZŠ J. Vohradského Šluknov

27)  ZŠ Karla IV., Ústí nad Labem

28)  ZŠ Ústí nad Labem, Hluboká 150

29)  ZŠ a MŠ Tisá

30)  Základní a mateřská škola Povrly

31)  Základní škola a Mateřská škola Nové Sedlo, okres Louny, příspěvková organizace

32)  Základní škola Měcholupy

33)  Základní škola Rudolfa Koblice, Kadaň

34)  Základní škola Údlice

35)  ZŠ A. Sochora Duchcov

36)  ZŠ s RVCJ Metelkovo náměstí 968, Teplice

37)  Masarykova ZŠ a MŠ Krupka

38)  ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II

39)  Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem

40)  Základní škola a Mateřská škola Žalany

41)  ZŠ Marie Curie-Sklodowské a MŠ Jáchymov, Husova 992

42)  ZŠ Nejdek, Karlovarská 1189

43)  ZŠ Dukelských hrdinů, Moskevská 25, Karlovy Vary

44)  ZŠ a MŠ Regionu Sadov, Sadov 32

45)  ZŠ Rotava, Nová Plzeň 673

46)  ZŠ Františkovy Lázně, Česká 39/1

47)  ZŠ a MŠ Plesná, Školní 254

48)  ZŠ Hranice, Husova 414

49)  ZŠ praktická Bochov, Okružní 367,

50)  ZŠ Sokolov, Běžecká, Běžecká 2055, 356 01 Sokolov

 

Příloha: Citace rámcově vzdělávacího programu kap. 6.5 Environmentální výchova

 

Charakteristika průřezového tématu

Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a občanských, hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními problémy), i možnosti různých variant řešení environmentálních problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků.

Na realizaci průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí. Postupným propojováním, rozšiřováním, upevňováním i systematizací vědomostí a dovedností získávaných v těchto oblastech umožňuje Environmentální výchova utváření integrovaného pohledu. Každá z oblastí má svůj specifický význam v ovlivňování racionální stránky osobnosti i ve vlivu na stránku emocionální a volně aktivní. Ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět poskytuje průřezové téma ucelený elementární pohled na okolní přírodu i prostředí. Učí pozorovat, citlivě vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si základních dovedností a návyků aktivního odpovědného přístupu k prostředí v každodenním životě. V maximální míře využívá přímých kontaktů žáků  s okolním prostředím a propojuje rozvíjení myšlení s výrazným ovlivňováním emocionální stránky osobnosti jedince. Ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda zdůrazňuje pochopení objektivní platnosti základních přírodních zákonitostí, dynamických souvislostí od nejméně složitých ekosystémů až po biosféru jako celek, postavení člověka v přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti, tj. pro zachování podmínek života, pro získávání obnovitelných zdrojů surovin a energie i pro mimoprodukční hodnoty (inspiraci, odpočinek). Klade základy systémového přístupu zvýrazňujícího vazby mezi prvky systémů, jejich hierarchické uspořádání a vztahy k okolí. Ve vzdělávací oblasti Člověk a společnost téma odkrývá souvislosti mezi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálními jevy s úrazem na význam preventivní obezřetnosti v jednání a další principy udržitelnosti rozvoje. Ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví se téma dotýká problematiky vlivů prostředí na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí. V souvislosti s problémy současného světa vede k poznání důležitosti péče o přírodu při organizaci masových sportovních akcí. Ve vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie umožňuje průřezové téma aktivně využívat výpočetní techniku (internet) při zjišťování aktuálních informací o stavu prostředí, rozlišovat závažnost ekologických problémů a poznávat jejich propojenost. Komunikační technologie podněcují zájem o způsoby řešení ekologických problémů možností navazovat kontakty v této oblasti  a vyměňovat si informace v rámci kraje, republiky i EU a světa. Vzdělávací Oblast Umění a kultura poskytuje Environmetální výchově mnoho příležitostí pro zamýšlení se nad vztahy člověka a prostředí, k uvědomování si přírodního i sociálního prostředí jako zdroje inspirace pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot a přispívá k vnímání estetických kvalit prostředí. Propojení tématu se vzdělávací oblastí Člověk a svět práce se realizuje prostřednictvím konkrétních pracovních aktivit ve prospěch životního prostředí. Umožňuje poznávat význam a role různých profesí ve vztahu k životnímu prostředí.

 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka

 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma:

Ÿ          rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí

Ÿ          vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování

Ÿ          přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa

Ÿ          umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí

Ÿ          poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí

Ÿ          ukazuje modelové příklady jednání z hledisek životního prostředí a udržitelného rozvoje žádoucích i nežádoucích

Ÿ          napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na místní, regionální, evropské i mezinárodní úrovni

Ÿ          seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti.

Ÿ          učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů

Ÿ          učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska

 

V oblasti postojů a hodnot průřezové téma:

Ÿ          přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty

Ÿ          vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů

Ÿ          vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti

Ÿ          podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí

Ÿ          přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí

Ÿ          vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí

Ÿ          vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví

 

Tematické okruhy průřezového tématu

Environmentální výchova je členěna do tematických okruhů, které umožňují celistvé pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, k uvědomění si základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti.

 

Tematické okruhy:

Ÿ          Ekosystémy les (les v našem prostředí, produkční a mimoprodukční významy lesa); pole (význam, změny okolní krajiny vlivem člověka, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich okolí); vodní zdroje (lidské aktivity spojené s vodním hospodářstvím, důležitost pro krajinnou ekologii); moře (druhová odlišnost, význam pro biosféru, mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého) a tropický deštný les (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam a význam pro nás); lidské sídlo – město – vesnice (umělý ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní podmínky); kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek)

Ÿ          Základní podmínky života – voda (vztahy vlastností vody a života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná voda ve světě a u nás, způsoby řešení); ovzduší (význam pro život na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás); půda (propojenost složek prostředí, zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině; ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany jednotlivých druhů); ekosystémy – biodiverzita (funkce ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a ochrana ve světě a u nás); energie (energie a život, vliv energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, možnosti a způsoby šetření, místní podmínky); přírodní zdroje (zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí)

Ÿ          Lidské aktivity a problémy životního prostředí zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství; doprava a životní prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a globalizace); průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané materiály a jejich působení, vliv právních a ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti); odpady a hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek; právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí, zásada předběžné opatrnosti; ochrana přírody při masových sportovních akcích – zásady MOV) změny v krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a perspektivy); dlouhodobé programy zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti (Státní program EVVO, Agenda 21 EU) a akce (Den životního prostředí OSN, Den Země apod.)

 

Ÿ     Vztah člověka k prostředí – naše obec (přírodní zdroje, jejich původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); náš životní styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na prostředí); aktuální (lokální) ekologický problém (příklad problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace); prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany zdraví); nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, příklady jejich uplatňování ve světě, u nás).


Zpět
| Nahoru