• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Home Studium PREVENCE

PREVENCE


Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol
a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří ...

 

Preventistka:     
Ing. Silvie Flídrová


 

Minimální preventivní programMinimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT č.j.:20 006/2007-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii, intoleranci, antisemitismus.

Cílem minimálního preventivního programu je vychovávat žáky tak, aby se na základě dostupných informací byli schopni sami rozhodnout, co je v konkrétní situaci nejlepší pro jejich zdraví, životní styl a další život. Naší snahou je nabízet žákům dostatečné alternativy na využití volného času, formovat v nich pozitivní charakterové vlastnosti, rozvíjet schopnost vcítit se do druhých. V současné době se naše země stává multikulturní společností, proto je také důležité učit studenty chápat a tolerovat odlišnosti jiných, umět pomoc nabídnout, ale také ji v závažných situacích umět přijmout. 

Za realizaci Minimálního preventivního programu zodpovídá školní metodik prevence. Ten koordinuje práci jednotlivých učitelů i externích spolupracovníků.

V žádném případě nejsme schopni žádného z těchto cílů dosáhnout samostatně, proto velkou prioritou je navázání důkladné a fungující spolupráce s rodiči.


Minimální preventivní program ..
.

 


 

 

Program proti šikanování 

Cílem programu je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a spolupracující prostředí.

„Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem je ublížit jedinci, ohrozit nebo zastrašovat jiného žáka, případně skupinu žáků. Je to cílené a obvykle opakované užití násilí jedincem nebo skupinou vůči jedinci či skupině žáků, kteří se neumí nebo z nejrůznějších důvodů nemohou bránit. Zahrnuje jak fyzické útoky v podobě bití, vydírání, loupeží, poškozování věcí druhé osobě, tak i útoky slovní v podobě nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování. Může mít i formu sexuálního obtěžování až zneužívání. Nově se může realizovat i prostřednictvím elektronické komunikace, jedná se o tzv. kyberšikanu.

Šikana se projevuje i v nepřímé podobě jako nápadné přehlížení a ignorování žáka či žáků třídní nebo jinou skupinou spolužáků. Nebezpečnost působení šikany spočívá zvláště v závažnosti, dlouhodobosti a nezřídka v celoživotních následcích na duševním a tělesném zdraví.“

Odhalení šikany bývá mnohdy velmi obtížné i pro zkušeného pedagoga (negativní roli hraje strach obětí, ale i pachatelů a dalších účastníků).


Program proti šikanování ...

 


Zpět
| Nahoru

 

Přihlášení

    

Aktivity školy

Aktuálně ...

Praktická část MZ
11. září 2018


KONTAKTY | NABÍZÍME VÁM ... | VIDEA ŠKOLY ...ŽIVÝ KRAJ

Škola interaktivněUlti Clocks content

Anketa

Jaký zdroj informací o škole Vás nejvíce oslovuje?