• Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma

Home
Přílohy:
Stáhnot tento soubor(Provozni rad skoly-r.2009.doc)Provozní řád[ ]58 Kb

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLY

Žák se chová vždy tak, aby dělal čest škole, své rodině a především sobě. Jedná vždy čestně, ctí pravdu, dbá na přátelské vztahy se svým okolím, nesníží se k uplatňování násilí.

Pedagogičtí i ostatní pracovníci školy jednají se žáky slušně, respektují jejich osobnost a jsou jim příkladem v jednání a vystupování.

Vůči dospělým se žák chová s patřičnou úctou Dbá pokynů pedagogických i ostatních pracovníků školy. Snaží se v teoretickém i praktickém vyučování získat co nejvíce vědomostí a dovedností.

1. Školu odemyká pověřená osoba. Po ranním příchodu žáků ji uzavírá školník. Kontrolu uzavření provádí dozírající osoba v přízemí budovy. Při příchodu do budovy se žák přezuje a převlékne v šatně. Sportovní obuv možno použít pouze v tělesné výchově.

 

2. Žáci, kteří přijíždějí časnými spoji, mohou setrvat do 7.45 hodin na učebně č. 1. Vstup do poschodí je na pokyn učitele, který má dozor povolen v 7.45 hodin.

 

3. Své místo v učebně zaujme žák do 7.55 hodin a připraví se na vyučování. Šatnu zamyká služba v 7.55 hodin.

4. Při opožděném příchodu se žák omluví vyučujícímu. Oděv a obuv odkládá do šatny o přestávce.

 

5. Žáci oslovují učitele „pane učiteli“. Žáci zdraví učitele při jeho vstupu do učebny a jeho odchodu z učebny povstáním. Stejně zdraví vstoupí-li do učebny jiná dospělá osoba.

Toto se netýká píší-li žáci jakýkoli druh písemné práce.

 

6. Větrání okny učebny smí být prováděno pouze na pokyn a v přítomnosti učitele (vyučujícího, nebo ped. dozoru).

Otevřené okno se po skončení hodiny zavírá, za což odpovídá příslušný vyučující.

Uklizečka odpoledne před odchodem z budovy překontroluje, zda jsou zamčené všechny venkovní dveře,

zavřená okna, zhasnuto, vypnuté el. spotřebiče a zda neteče voda, zamkne vchodové dveře, vchod žáků a branku.

 

7. Během přestávek se žáci mohou zdržovat na chodbě, po zazvonění na hodinu sedí na svých místech v učebně. Během hodiny opouští učebnu pouze se souhlasem vyučujícího.

 

8. Během vyučovací doby, až do skončení vyučování není povoleno opouštět bez povolení učitele (vyučujícího, třídního nebo pedag. dozoru) budovu školy.

 

9. Žák je povinen řádně se připravit na vyučování. Nemůže-li se z vážných důvodů na vyučování připravit, je povinen se na začátku hodiny učiteli omluvit.

 

10. Vzdálí-li se učitel ze třídy za účelem vyřízení neodkladné záležitosti, zajišťuje kázeň a pořádek pověřený žák.

Nedostaví-li se vyučující 5 minut po zazvonění do vyučování, hlásí tuto skutečnost služba třídy v kanceláři

ředitele či sborovně školy.

 

11. Při zkoušení předkládá žák učiteli bez vyzvání žákovskou knížku (studijní průkaz). Pravidelně ji dává ke kontrole zákonnému zástupci (vychovateli).

 

12. Pokud žáci opouští budovu za účelem vyučování, řídí se pokyny vyučujícího, mj. dodržují dopravní předpisy a zásady bezpečnosti.

 

13. Žák nenosí do školy větší množství peněz, cenné předměty (např. šperky, video audio, Tyto věci  nejsou školou pojištěny proti znehodnocení, či ztrátě. Také platí zákaz donášet do školy bodné a řezné nástroje. Totéž platí

o tiskových a jiných materiálech, které by ohrožovaly mravní výchovu žáků.

 

14. Žák chodí do školy čistě oblečen a upraven, dbá o svůj vzhled. Na školní věci používá vhodnou brašnu.

- 2 -

15. Každý žák se pečlivě stará o přidělené místo ve třídě, v šatně, odborných učebnách, je povinen šetřit majetek

ve všech prostorách školy. Jakoukoliv ztrátu, či  poničení, je povinen okamžitě hlásit vyučujícímu. Škody

způsobené nekázní je povinen neprodleně napravit.

 

16. V celém areálu školy a při akcích pořádaných školou je zakázáno kouření,požívání alkoholu,, toxických látek, drog. Je rovněž zakázáno přinášet cigarety, alkohol, toxické látky, drogy do areálu školy.

 

17. Odchází-li žák během výuky k lékaři, požádá třídního učitele (zástupce ředitele, vyučujícího) o uvolnění.

V případě úrazu oznámí žák tuto skutečnost vyučujícímu učiteli (třídnímu učiteli, zástupci ředitele), který zajistí

lékařskou pomoc.

 

18. Musí-li žák v nutných případech navštívit lékaře v jiných místech, než je sídlo školy, nebo z různých důvodů odejít

dříve z výuky a nebo přijít do výuky později, zákonný zástupce (zletilý žák, vychovatel) oznámí písemně

tuto skutečnost třídnímu učiteli  p ř e d e m

 

19. Žák, v případě zjištění úrazu, oznámí tuto skutečnost vyučujícímu učiteli (ped. dozoru, zástupci ředitele) a ten

zajistí   první pomoc, případně lékařskou pomoc.

 

20. Žák je povinen chránit svoje zdraví i zdraví všech spolužáků. Lékárničky jsou umístěny ve sborovně a v dílně.

 

21. První pomoc na pracovištích provádí pověřený pracovník. Během noční služby na DM zajišťuje první pomoc

pedagogický dozor.

První pomoc při úrazu zajišťuje učitel z lékárničky umístěné ve sborovně nebo kabinetě nebo v kanceláři

vedoucího úseku. Výdej zdravotnického materiálu z lékárničky zaznamená ošetřující do příslušného záznamu.

Za dostatečné vybavení odpovídá pověřený pracovník.

 

22. Podrobnosti  týkající se zdravotnického zabezpečení řeší směrnice – Traumatologický plán.

 

23. Souhlas k uvolnění žáka z vyučování dává :

-  z jedné vyučovací hodiny : vyučující učitel

- do dvou dnů : třídní učitel

- více než dva dny :  ředitel školy

V případě uvolnění žáka na více než jeden den požádá o toto uvolnění písemně (včetně sdělení důvodu) předem

zákonný zástupce (zletilý žák).

 

 

24. Nemůže-li se žák z nepředvídatelných důvodů zúčastnit vyučování, oznámí zákonný zástupce (zletilý žák)  třídnímu

učiteli do dvou dnů příčinu jeho nepřítomnosti. Neprodleně po návratu do vyučování předloží žák písemnou

omluvu.

 

 

25. Žáci mají právo být průběžně informováni o svých studijních výsledcích, požádat o přezkoušení.

 

26. Žáci mají právo řešit své osobní problémy nebo požadavky ve spolupráci s třídním učitelem, nebo výchovným

poradcem školy, případně za přítomnosti třídního učitele, nebo výchovného poradce s ředitelem školy.

 

27. Ve všech odborných pracovnách je vyvěšen provozní řád učebny, podle kterého jsou povinni se řídit všichni žáci,

zaměstnanci školy případně jiné osoby.

Je vypracován Školná řád pro žáky školy obsahující  práva a povinnosti žáků. Tento školní  řád musí dodržovat

a   respektovat všichni zaměstnanci a žáci školy. Třídní učitelé jsou povinni se Školním řádem seznámit všechny

žáky a zákonné zástupce žáků. Školní řád je vyvěšen ve všech třídách.

 

28. Úřední hodiny pro žáky na personálním oddělení školy  se stanovují  :

Ve všech vyučovacích dnech ráno od 7.45 hodin do 7.55  a od 10.30 do 10.50 hodin

 

29.  V době mimo vyučování se žák chová  v duchu společenských norem a tak, aby nehanobil dobré jméno své školy.

Ve vyučovacích hodinách je zakázáno používání mobilních telefonů

 

Povinnosti třídní služby :

 

Třídní služba, kterou určuje třídní učitel, kontroluje stav učebny během výuky (pořádek ve třídě, umytí tabule apod.). Podle potřeby donese do výuky učební pomůcky, zajišťuje dostatek křídy. Při zahájení hodiny hlásí chybějící žáky. Po skončení hodiny umyje tabuli, odnese učební pomůcky. Zabezpečuje do třídy toaletní papír (vyzvedne u školníka).

O přestávce dozírá na klid a pořádek v učebně. Po skončení výuky zavře okna, zdvihne židle na lavice, dohlédne na pořádek, zhasne světla.

Nepřijde-li učitel do vyučování do 5 minut po zvonění, oznámí služba jeho nepřítomnost ve sborovně, případně zástupci ředitele.

 

V souladu s příslušnými předpisy obdrží každý zaměstnanec ochranné oděvy a pomůcky dle svého pracovního zařazení

a s ohledem na druh vykonávané práce.

Další pomůcky, stroje a zařízení jsou zaměstnancům předávány pro plnění pracovních povinností a úkolů. Veškeré

předávání a operativní zapůjčování předmětů a pomůcek je prováděno proti podpisu zaměstnance, který za svěřené

věci přebírá odpovědnost.

 

Osobní věci, oděvy a obuv se ukládají v prostorech k tomu určených. Žáci ukládají oděvy a obuv v šatnách. Za odlo-

žené věci mimo uvedené prostory organizace neručí.

 

 

30. Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti podpisem ředitele školy a to dne 10. 6. 2009

 

V Nejdku dne  10. 6. 2009

 

Mgr. Josef Dvořáček

ředitel školy

 


Zpět
| Nahoru

 

Přihlášení

    

Aktuálně ...

KAM PO ZÁKLADNÍ ŠKOLE?
27. září 2018


KONTAKTY | NABÍZÍME VÁM ... | VIDEA ŠKOLY ...ŽIVÝ KRAJ

Škola interaktivněUlti Clocks content

Anketa

Jaký zdroj informací o škole Vás nejvíce oslovuje?